Dec 14, 1989–Jan 28, 1990

Investigations 31: Ilya Kabakov

Investigations 31: Ilya Kabakov, 1963, installation view, Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania.
About

1989_Investigations_Ilya_Kabakov_31.jpg

Investigations 31: Ilya Kabakov, 1963, installation view, Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania.